Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Malborski program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu Miasta Malborka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14 listopada 2023 roku obowiązuje Uchwała Nr LXVI/517/2023 Rady Miejskiej w Malborku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2023-2028”.

W związku z tym do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. można złożyć wniosek (do pobrania na dole strony) i ubiegać się o umorzenie zadłużenia za korzystanie z mieszkania.

Ile może zostać umorzone?
Program przewiduje dwa warianty umorzenia zadłużenia:

1. 60% - w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia (w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania porozumienia)

2. 60% - w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w ratach (ilość i terminy spłaty rat ustalone zostaną w porozumieniu z dłużnikiem, ostatnia rata płatna nie później niż do 30 listopada 2027 r.).

Kto może ubiegać się o umorzenie zadłużenia?

Do programu może przystąpić dłużnik, który:
·   na dzień 31 października 2023 r. posiadał zadłużenie powyżej roku za korzystanie z lokalu,

·   złoży wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie 4 miesięcy od dnia obowiązywania uchwały (wniosek do pobrania: w siedzibie ZGKiM w Malborku Sp. z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle’a 70 oraz na stronie internetowej ZGKiM w Malborku Sp. z o.o.),

·   nie dewastował zajmowanego lokalu i nie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu,

·   nie zajął lokalu bez zgody Miasta,

·   ureguluje od dnia podpisania porozumienia zaległości wynikające z nieopłaconej kaucji mieszkaniowej oraz zawartych porozumień w sprawie remontu lub ulepszenia lokalu.

Kiedy nastąpi umorzenie zadłużenia?
Umorzenie dłużnikowi zadłużenia nastąpi nie później niż do 29 lutego 2028 r., po łącznym spełnieniu przez dłużnika następujących warunków:

·   spłaty pozostałej części zadłużenia (jednorazowo w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia porozumienia lub w ratach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2027 r., w zależności od wybranego przez dłużnika wariantu),

·   dokonywania bieżących płatności za korzystanie z lokalu terminowo i w pełnej wysokości,

·   uregulowania zaległości powstałych od 31 października 2023 r. do dnia podpisania porozumienia

Jaki dług może zostać umorzony?
Umarzane będzie zadłużenie, w skład którego wchodzą: czynsz, opłaty niezależne od właściciela (tj. opłaty za energię cieplną, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, odsetki).

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Windykacji, telefon kontaktowy: 55/629-86-00.

Pliki do pobrania:

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia
Format: pdf, 526.65 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności