Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Ogłoszenie Burmistrza o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Mistrzostwa Sportowego ,,Rycerz Malbork''

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 07.10.2020 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Mistrzostwa Sportowego ,,Rycerz Malbork'' na realizację zadania publicznego pt: ,,Nauczanie, doskonalenie i trenowanie oraz organizowanie i uczestniczenie w zawodach koszykarskich dla dzieci i młodzieży z miejscowości Malbork”, złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U.z 2020r., poz.1057).


W dniu 05.10.2020 r. do Urzędu Miasta Malborka wpłynęła oferta Stowarzyszenia Mistrzostwa Sportowego ,,Rycerz Malbork'' na realizację zadania publicznego w 2020 r. pt:,, Nauczanie, doskonalenie i trenowanie oraz organizowanie i uczestniczenie w zawodach koszykarskich dla dzieci i młodzieży z miejscowości Malbork”.


Proponowane zadanie spełnia warunki określone art.19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka (www.bip.malbork.pl – zakładka ,,organizacje pozarządowe''- ogłoszenia), na stronie internetowej Urzędu Miasta Malborka ( www.urzad.malbork.pl – aktualności), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Malborka celem zgłaszania uwag dotyczących złożonej ofert.


Uwagi do złożonej oferty można zgłaszać w terminie do dnia 14 października 2020 r. do godz. 15.30 osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka (parter) lub skanem na adres poczty elektronicznej: h.kloskowska@um.malbork.pl z zastrzeżeniem złożenia oryginału z dopiskiem : ,,Uwagi do oferty pt: ,, Nauczanie, doskonalenie i trenowanie oraz organizowanie i uczestniczenie w zawodach koszykarskich dla dzieci i młodzieży z miejscowości Malbork ”.


O terminie złożenia uwag do oferty decyduje data wpływu do Urzędu a w przypadku przesłania uwag skanem na ww. e-mail decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę elektroniczną.


Oferta i załączniki dostępne do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5,pok.1c (parter).Osobą do kontaktu w ww. sprawie jest Halina Kloskowska tel. 55 629 04 27, e-mail: h.kloskowska@um.malbork.pl.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności