Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Program Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2021”

Konsultacje projektu uchwały „Program Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2021” zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje ww. projektu uchwały Zarządzeniem Nr 163/2020 z dnia 19 października 2020 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone:
- na tablicy ogłoszeń Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta Malborka,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka,
- na stronie Urzędu Miasta Malborka,
- na portalu 82-00.pl.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem uwagi i wnioski do projektów można było zgłaszać pisemnie na określonym formularzu pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres s.starosta@um.malbork.pl lub Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.

W przewidzianym w Zarządzeniu terminie składania opinii lub uwag, tj. od 27 do 28 października br., do projektu ww. uchwały nie wpłynęły żadne wnioski.

Burmistrz Miasta Malborka zwrócił się również z prośbą do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o wyrażenie opinii w sprawie ww. projektu uchwały. Projekt uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Radę.

Plik do pobrania:
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Program Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2021”

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności