Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: strona główna

Wstęp

Urząd Miasta Malborka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://urzad.malbork.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Pani Anna Olkowska Jacyno, a.jacyno@um.malbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 556290404 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od Placu Słowiańskiego. Wejście główne A znajduje się z przodu budynku, prowadzą do niego schody bez podjazdu i bez windy dla osób niepełnosprawnych. Wejście B znajduje się z tyłu budynku, na podwórzu za wejściem do Straży Miejskiej.
Na poziomie wejściowym A znajduje się winda, którą można dostać się na każdy poziom budynku.
Za budynkiem jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 Na każdym piętrze budynku są plany tyflograficzne (tablice dotykowe) poszczególnych kondygnacji Urzędu Miasta w technologii łączącej czarny druk, brajl oraz elementy wypukłe z czytelną kontrastową grafiką wraz z opisami brajlowskimi. Tablice znajdują się po lewej stronie od wyjścia z widny na każdym korytarzu urzędu.

W Biurze Obsługi Interesanta dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Na krawędziach schodów wewnętrznych i zewnętrznych są nakładki w kontraście.

Powierzchnie szklane oznakowane są taśmą.  

Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Należy wcześniej zgłosić taką potrzebę i zostanie ustalony termin spotkania.

W budynku zapewniono możliwość ewakuacji i uratowania osób ze szczególnymi potrzebami. Wyznaczone punkty zbiórki na poszczególnych kondygnacjach to: niski parter- miejsce przy schronie; parter- przy Biurze Obsługi Interesanta; I piętro-punkt przy schodach, II piętro-punkt przy schodach; III piętro- punkt przy tyflomapie. W punktach zbiórki są udostępnione wózki lub nosze płachtowe do ewakuacji.


Do pobrania: wzór wniosku o zapewnienie dostępności

Aplikacje mobilne

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z aplikacji YorWay Beacon opisująca przestrzeń zamkniętą lub otwartą, w której znajduje się osoba niewidoma. Aplikacja dostarcza uprzednio zaimplementowane w nadajniku dane, przetwarzając je na informacje tekstowe, opisujące miejsce, w którym znajduje się osoba niewidoma.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848