Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Straż Miejska

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego znajdującego się na terenie  Miasta Malborka

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Malborku z siedzibą w Malborku, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork,
b) e-mail: sm@um.malbork.pl.


2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork,
b) e-mail:  g.koniszewski@um.malbork.pl.

3) Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa. 

6) Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

8) Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

9) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wykaz kamer monitoringu wizyjnego znajdujących się na terenie  Miasta Malborka, których Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Malborku – Komendant Straży Miejskiej w Malborku


Lp.

Lokalizacja kamery

Liczba i rodzaj kamer

1.

Al. Rodła (baszta)

1, szybkoobrotowa

2.

ul. Kościuszki 

1, szybkoobrotowa

3.

ul. Sienkiewicza

1, szybkoobrotowa

4.

ul. 17-go Marca/Żeromskiego

1, szybkoobrotowa

5.

Al. Rodła/Mickiewicza

1, szybkoobrotowa

6.

ul. Piłsudskiego/17-go Marca

1, szybkoobrotowa

7.

ul. Sienkiewicza/Orzeszkowej

1, szybkoobrotowa

8.

ul. Mickiewicza/Żeromskiego

1, szybkoobrotowa

9.

ul. Dworcowa

1, szybkoobrotowa

10.

ul. Wileńska

1, szybkoobrotowa

11.

Rondo Inki

1, szybkoobrotowa

12.

ul. Piastowska/Starościńska

1, szybkoobrotowa

13.

ul. Konopnickiej/Sucharskiego

1, szybkoobrotowa

14.

ul. Wałowa

1, szybkoobrotowa

15.

Al. Rodła/17-go Marca

1, szybkoobrotowa

16.

Al. Rodła/Kościuszki

1, szybkoobrotowa

17.

ul. Targowa

1, szybkoobrotowa

18.

ul. Derdowskiego/17-go Marca

1, szybkoobrotowa

19.

ul. Parkowa

2, szybkoobrotowe

20.

Bulwar im. M. Kilarskiego

5, szybkoobrotowe

21.

Pl. Słowiański

1, stałopozycyjna

22.

Park amfiteatr

2, stałopozycyjne

23.

Mury wschodnie

5, stałopozycyjne

24.

Picnik Park

3, stałopozycyjne

25.

ul. Piłsudskiego

1, stałopozycyjna

26.

ul. Reymonta

3, stałopozycyjne

27

Skwer Papy Smerfa

4, stałopozycyjne

28.

Bulwar im. M. Kilarskiego

4, stałopozycyjne