Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

FORMULARZE DO POBRANIA

Naczelnik 
Robert Klejnowski
pok. 303 b, tel. 55 629 04 93

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
pok. 305, tel. 55 629 04 23
- przyjmowanie deklaracji i korekt o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
- sprawy utrzymania czystości terenów miejskich
- dokonywanie wpisu i prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami i transportu nieczystości ciekłych

Gospodarka wodno-ściekowa
pok. 303 A, tel. 55 629 04 24

- wydawania warunków na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
- utrzymanie miejskich kanałów i rowów deszczowych
- rejestrowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Gospodarka wodno-ściekowa
pok. 303 c, tel. 55 629 04 93

- wydawania warunków na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
- utrzymanie miejskich kanałów i rowów deszczowych
- nadzór nad kąpieliskiem miejskim
- rejestrowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Utrzymanie pomników i cmentarzy
pok. 303 a, tel. 55 629 04 24

- nadzór nad cmentarzem komunalnym
- utrzymanie pomników i pozostałych cmentarzy

Nadzór nad drogami
pok. 303 A, tel. 55 629 04 24

- wydawanie decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach dróg miejskich
- wydawanie decyzji na wykonanie zjazdów na drogi miejskie
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
- uzgadnianie lokalizacji reklam w pasach dróg miejskich
- uzgadnianie projektów dla inwestycji planowanych w obrębie dróg miejskich

Zapobieganie bezdomności zwierząt
pok. 302, tel. 55 629 04 29

- przygotowanie i realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami
-wniosek o zwrot kosztów kastracji, sterylizacji bezdomnych kotów i psów

Utrzymanie zieleni 
pok. 303a, tel. 55 629 04 77
- utrzymanie zieleni miejskiej
- wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

Utrzymanie  pozostałej infrastruktury miejskiej
pok. 302, tel. 55 629 04 29
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych

pok. 305, tel. 55 629 04 23
- utrzymanie oświetlenia terenów miejskich

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
pok. 305, tel. 55 629 04 23 

Zakup preferencyjny węgla
pok. 305, tel.55 629 04 23

Czyste Powietrze
pok. 302 , tel. 55 629 0 434,

Usuwanie Azbestu
pok. 305  tel. 55 629 0 423