Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
25°C

Wydział Spraw Społecznych

FORMULARZE DO POBRANIA

Naczelnik
Sylwia Starosta-Romańczuk
pok. 105, tel. 55 629 04 14

W zakresie pomocy społecznej
pok. 7, tel. 55 629 04 95

DODATKI MIESZKANIOWE:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
- sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,
- sporządzanie danych statystycznych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych dot. liczby złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy, liczby wypłaconych dodatków mieszkaniowych wraz z łączną kwotą wydatkowaną na ten cel,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych u wnioskodawców,
- współpraca z zarządcami nieruchomości i in. podmiotami w kwestiach dotyczących dodatków mieszkaniowych,
- przygotowywanie i wysyłanie korespondencji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

DODATKI ENERGETYCZNE:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku energetycznego,
- sporządzanie list wypłat dodatków energetycznych,
- sporządzanie danych statystycznych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych dot. liczby złożonych wniosków o dodatek energetyczny, liczby wypłaconych dodatków energetycznych wraz z łączną kwotą wydatkowaną na ten cel,
- sporządzanie wniosków do Wojewody Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na wypłaty dodatków energetycznych,
- sporządzanie sprawozdań do Wojewody Pomorskiego z wydatkowania dotacji celowej na wypłaty dodatków energetycznych,
- przygotowywanie i wysyłanie korespondencji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

W zakresie spraw obywatelskich i cudzoziemców

DOWODY OSOBISTE:
pok. 103, tel. 55 629 04 15

- przyjmowanie wniosku od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego lub w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora,
- zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą,
- wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie,
- przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
- wymiana unieważnianie dowodu osobistego w przypadkach przewidzianych w ustawie,
- stwierdzanie nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane,
- wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,
- przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
- udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli ustawa takową opłatę przewiduje,
- udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom.

EWIDENCJA LUDNOŚCI:
pok. 104, tel. 55 629 04 17

- prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,
- prowadzenie kartoteki byłych mieszkańców,
rejestrowanie danych o miejscu pobytu obywateli polskich oraz rejestrowanie danych o miejscu pobytu cudzoziemców – przyjmowanie zgłoszeń zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego, zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą,
- sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz usuwanie niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego, i osoby której dane były sprawdzane,
- wydawanie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby, zaświadczeń zawierających odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby,
- występowanie o nadanie numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego, w zakresie właściwości rzeczowej Burmistrza Miasta,
- występowanie o zmianę numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania, oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
- udzielanie organom gminy prowadzącym postępowania meldunkowe pomocy prawnej w trybie art. 52 kodeksu postępowania administracyjnego,
- współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie ruchu ludności w zasobie komunalnym,
- współpraca z sądami powszechnymi dotycząca ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających miejsce pobytu stałego bądź czasowego,
- współpraca z CBA oraz z Krajowym Rejestrem Skazanych dotycząca ruchu ludności,
- przekazywanie in. jednostkom danych dotyczących liczby ludności z podziałem na płeć i grupy wiekowe,
- współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym, Delegaturą Wojewódzką w Gdańsku w sprawach związanych z wyborami i referendami,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta,
- przygotowywanie spisów wyborców na wybory i referenda,
- prowadzenie spraw związanych ze spisami,
- sporządzanie dla instytucji oświatowych wykazów, sprawozdań dotyczących dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, spraw społecznych, ochrony zdrowia
pok. 102, tel. 55 629 04 50

- realizacja postanowień, uchwał Rady Miasta oraz innych dokumentów dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza sfery finansów publicznych działającymi w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
- współpraca w zakresie wykonywania, powierzania, zlecania zadań publicznych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych działających w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
- współpraca z instytucjami/podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie programów aktywizacji społecznej i zawodowej społeczeństwa,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych,
- współpraca z organizacjami kombatanckimi i paramilitarnymi, organizacja na terenie miasta Malborka patriotycznych świąt/rocznic lokalnych/państwowych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wolontariatem w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia,
- współpraca z podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia,
- współpraca z Malborską Radą Organizacji Pozarządowych, Malborską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Malborską Radą Seniorów,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Środowiskowym Domem Samopomocy w Malborku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Wojskową Komendą Uzupełnień, Jednostką Wojskową, Powiatową Inspekcją Sanitarną, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 W zakresie spraw lokalowych:
pok. 229, tel. 55 629 04 94 

- sporządzanie list mieszkaniowych w zasobach mieszkaniowych miasta,
- ewidencjonowanie potrzeb mieszkaniowych,
- prowadzenie spraw związanych z zamianą mieszkań między lokatorami, a w szczególności: przyjmowanie wniosków i udzielanie zgody na zamianę i prowadzenie rejestru osób zainteresowanych zamianą,
- prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z gospodarką mieszkaniową,
- wykonywanie czynności eksmisyjnych w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe,
- prowadzenie i wypłacanie odszkodowań dla właścicieli lokali w związku z niewskazaniem lokali socjalnych przez Miasto,
- rozstrzyganie sporów lokatorów w zasobach mieszkaniowych miasta,
- prowadzenie ewidencji najemców lokali komunalnych,
- realizacja przyjętej polityki mieszkaniowej miasta,
- współpraca z administratorem zasobu komunalnego w zakresie objętym umową w sprawach: przydziału mieszkań, wypowiadania umów najmu, przedłużania umów na lokal socjalny,
- współpracy z zarządcą budynków komunalnych w sprawach przygotowania lokali mieszkalnych do zasiedlenia.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.