Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Miasto

Zasłużeni dla Miasta

1. Jan Stawicki - długoletni dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym - za całokształt działalności i zasługi w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży a także działalność społeczną na rzecz mieszkańców Malborka (2001 r.)

2.  Wiesław Jedliński – za osiągnięcia w zakresie prowadzenia kroniki wydarzeń miasta Malborka i publikacje historyczne i współczesne o Malborku (2002  r.)

3. Albin Bober – za całokształt pracy pedagogicznej i społecznej jako długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku (z okazji przejścia na emeryturę 2002 r.)

4. Ireneusz Skrobisz – za osiągnięcia w pracy pedagogicznej (45 lat w oświacie) i społecznej (radny Miasta Malborka dwóch kadencji), długoletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (23 lata) (z okazji przejścia na emeryturę 2002 r.)

5. Jerzy Fryc – kierownik Biura Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Malborku – Uchwałą Nr 150/XX/04 Rady Miasta Malborka z dnia 04.03.2004r. za szczególne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej.

6.  Waldemar Król – Prezes Malborskiej Fabryki Wentylatorów S.A. w Malborku – Uchwałą Nr 151/XX/04 Rady Miasta Malborka z dnia 04.03.2004 r. za osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej.

7.  Ryszard Węgłowski – lekarz (na emeryturze) – Uchwałą Nr 152/XX/04  Rady Miasta Malborka z dnia 04.03.2004r. za zasługi w zakresie ochrony zdrowia (zmarł 14 grudnia 2006).

8.  Leszek Witkiewicz – radny RM – za działalność w zakresie dydaktycznym, która przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa zawodowego. Za zaangażowanie w pracę społeczną oraz inicjację wielu przedsięwzięć i działań na rzecz miasta Malborka (Uchwałą Nr 269/XXXII/05 z dnia 24.02.2005).

9. Andrzej Nowak – współwłaściciel Przedsiębiorstwa PRINO-PLAST w Malborku – za działalność gospodarczą i społeczną na rzecz miasta Malborka (Uchwałą Nr 270/XXXII/06 z dnia 24.02.2005).

10. Mieszany Chór „LUTNIA” – za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta Malborka i regionu a także za promowanie miasta w kraju i za granicą (Uchwałą Nr 271/XXXII/05 z dnia 24.02.2005).

11.  Zygmunt Bukalski – Uchwałą Nr 404/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dnia 06.04.2006 - za wieloletnie, niezmiernie aktywne pełnienie funkcji radnego oraz innych funkcji społecznych; za szczególne zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Malborka a zwłaszcza mieszkańców dzielnicy Wielbark.

12.  Bogdan Śliwiński – Uchwałą Nr 405/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dn. 06.04.06 za długoletnią pracę dydaktyczno - wychowawczą; wzorowe wypełnianie funkcji dyrektora SP nr 9; za szczególne zaangażowanie w działalności społecznej m. in. w ZNP, ZHP, TWP oraz Kole Przewodników przy Zamku Malborskim.

13. † ks. Prałat Jan Żołnierkiewicz – Uchwałą Nr 407/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dn. 06.04.06 za długoletnie sprawowanie funkcji Dziekana; zainicjowanie utworzenia trzech nowych parafii w dzielnicach; Południe, Wielbark, Nowa Wieś oraz powstania Katolickiego Gimnazjum i Liceum; za szczególną troskę i starania o renowację i konserwację zabytkowego kościoła przy ul. Słowackiego; za współpracę z władzami samorządowymi oraz wieloma środowiskami zawodowymi i społecznymi.

14. Tadeusz Woźny – Uchwałą Nr 406/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dn. 06.04.06 za długoletnie krzewienie idei honorowego krwiodawstwa i efektywne kierowanie Punktem Krwiodawstwa w Malborku; za szczególne zaangażowanie w działaniach Rady Miasta Malborka jako radnego w kolejnych czterech kadencjach a w obecnej jako Przewodniczącego Rady.

15.  Arkadiusz Binnebesel - Uchwałą Nr VIII/61/2007 Rady Miasta Malborka z dn. 29.03.2007 za krzewienie kultury, upowszechnianie świadomości historycznej i dziedzictwa narodowego. Swoją pracą wniósł znaczący wkład w odbudowę Zamku Malborskiego po pożarze w 1959 r. i powołania w 1961 roku Muzeum Zamkowego. Współuczestniczył przy budowie pomnika poświęconego pamięci zamordowanych celników i kolejarzy w Szymankowie. Jest aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Zabytków i Kultury Ziemi Malborskiej. Długie lata pełnił funkcję przewodniczącego tej organizacji. Za swoją rozległą działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16. Druh harcmistrz Jerzy Litwiński - Uchwałą Nr VIII/62/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 29.03.2007r. za wieloletnią działalność i zasługi w wychowaniu wielu pokoleń młodzieży harcerskiej oraz pracę społeczną na rzecz malborskiego środowiska wojskowego i rodzin wojskowych.

17. Władysław Studziński - Uchwałą Nr VIII/63/2007 z dnia 29.03.2007r. za ogromne zaangażowanie w pracy związkowej i samorządowej oraz wieloletnią działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta i regionu a szczególnie emerytów i rencistów.

18. Ks. Krzysztof Miś – Uchwałą Nr XXIII/198/08 z dnia 03.04.2008 r. za inicjatywę i realizację prac konserwatorskich XIII – wiecznego zabytkowego kościoła św. Jana i skuteczne starania w pozyskiwaniu środków finansowych na ten cel a ponadto za humanitaryzm i kreatywność w realizacji wielu społecznie użytecznych inicjatyw.

19. Mariusz Mierzwiński – Uchwałą Nr XX/III/197/08 z dnia 03.04.2008 r. za nieprzeciętne zasługi dla prestiżu Muzeum Zamkowego, co skutkowało doprowadzeniem do wpisania w 1997 r. Zamku Malborskiego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego ONESCO oraz za dorobek naukowy i liczne publikacje historyczno – naukowe dotyczące zamku malborskiego a także współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta oraz turystów z kraju i z zagranicy.

20. Anna Zegarek – Uchwałą Nr XXIII/196/08 z dnia 03.04.2008 r. za szczególną wrażliwość społeczną w długoletniej i pełnej poświęcenia pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta a szczególnie seniorów oraz za aktywną działalność w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

21. Druh harcmistrz Jerzy Ruszkowski – Uchwałą Nr XXXV/327/09 z dnia 26 marca 2009 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” w uznaniu nieprzeciętnych zasług w pracy dydaktycznej i wieloletniej działalności w Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz wychowania wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

22. Marek Kwaterski – Uchwałą Nr XXXV/326/09 z dnia 26 marca 2009 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” w uznaniu zasług w długoletniej ofiarnej i pełnej poświęcenia pracy społecznej polegającej na niesieniu pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz za inicjatywę utworzenia schroniska dla bezdomnych i ogromne zaangażowanie w jego prowadzenie.

23. Kazimiera Pliszka – Uchwałą Nr XLVI/425/10 z dnia 27 maja 2010 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużona dla Miasta Malborka” za długoletnie ofiarne zaangażowanie na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących z terenu miasta Malborka i Powiatu Malborskiego.

24.  Jerzy Kremp – Uchwałą Nr XLVI/426/10 z dnia 27 maja 2010 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” za ogromne zaangażowanie i pasję w procesie edukowania dzieci i młodzieży w zakresie sztuk plastycznych oraz osiągnięcia we własnej twórczości artystycznej.

25. Danuta Żądłowska – Uchwałą Nr VIII/77/11 z dnia 26 maja 2011 Rada Miasta Malborka nadała tytuł „Zasłużona dla Miasta Malborka” doceniając długoletnią działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu, organizowanie z wielkim sercem liczne akcje charytatywne i ogromne zaangażowanie w pomoc mieszkańcom naszego miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

26. † ks. Henryk Liszewski – Uchwałą Nr XVIII/203/12 z dnia 26 kwietnia 2012 Rada Miasta Malborka nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” za zaangażowanie w zakresie religijnej i patriotycznej współpracy z wieloma organizacjami i zakładami pracy oraz kreatywność i życzliwość w posłudze duszpasterskiej na rzecz społeczeństwa malborskiego.

27. † Jacek Spychała – Uchwałą Nr VIII/78/11 z dnia 26 maja 2011 r. Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” za działalność artystyczną, patriotyzm i pasję do ożywiania historii, za wielki entuzjazm w inicjowaniu i kunszt w reżyserowaniu spektakli „Oblężenie Malborka” i „Magic Malbork”, które rozsławiły Malbork w Polsce i na świecie.

28. † Kazimierz Masalski - Uchwałą Nr XXX/316/13 z dnia 23 maja 2013 Rada Miasta nadała (pośmiertnie) tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” na wniosek Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Malborku, która podkreśliła wyjątkowość postaci nominowanego, jako humanisty o rozległych horyzontach myślowych, oddanego bez reszty idei kształtowania młodych charakterów, posiadającego dorobek naukowy i bogate doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą.

29. Maria Seibert – Uchwałą Nr VII/60/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużona dla Miasta Malborka” za wyjątkową osobowość, wrażliwość i troskę oraz pasję w artystycznej, pedagogicznej i wychowawczej pracy z młodzieżą co przełożyło się na liczne sukcesy na scenie polskiej a także międzynarodowej.

30. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Reks” w Malborku – Uchwałą Nr VII/61/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” w uznaniu zasług i osiągnięć grupy wyjątkowych społeczników i wolontariuszy tego stowarzyszenia na czele z Przewodniczącą panią Krystyną Panek podkreślając ich wrażliwość, pracowitość i konsekwencję w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz edukacji społeczeństwa dotyczącej odpowiedniego traktowania zwierząt i promocji adopcji czworonogów.

31. Celina Pacanowska - Uchwałą Nr XX/212/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Rada Miasta Malborka nadała tytuł Zasłyżona dla Miasta Malborka, doceniając 30-letni dorobek artystyczny, niezwykłą osobowość, wrażliwość oraz pasję w artystycznej, pedagogicznej i wychowawczej pracy z młodymi i najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, co przełożyło się na liczne sukcesy zespołów Bursztynki oraz promocję Malborka w kraju i za granicą.

32. Fundacja Mater Dei - Uchwałą Nr XX/213/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Rada Miasta Malborka nadała tytuł Zasłyżony dla Miasta Malborka w uznaniu działalności, która przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców Malborka w zakresie poznawania przeszłości miasta, ale przede wszystkim ukierunkowania różnych inicjatyw na dzieło rekonstrukcji średniowiecznego posągu Matki Bożej, symbolu miasta Malborka, zniszczonego w czasie działań wojennych w 1945 roku.

33. † Stanisław Partyka - Uchwałą Nr XXXII/331/2017 z dnia 18 maja 2017 r. jako cenionemu działaczowi sportowemu w dziedzinie podnoszenia ciężarów, społecznikowi, fundatorowi zegarów na rzecz miasta, promotorowi Malborka w kraju i za granicą.

34. Anetta Ciok - Uchwałą nr XLII/449/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 26.04.2018  za dorobek artystyczny, wrażliwość oraz pasję w zakresie szerzenia kultury i pedagogicznej pracy z młodymi mieszkańcami naszego miasta, za pielęgnowanie tradycji polskich i regionalnych oraz budowanie tożsamości lokalnej jak również promocję Malborka na polskiej i międzynarodowej scenie.

35. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Malborku - Uchwałą nr X/79/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 31.05.2019 za dotychczasowe zasługi i osiągnięcia w budowanie dorobku naszego miasta oraz wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami takimi jak patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

36. Andrzej Krzemiński - Uchwałą nr X/78/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 31.05.2019 za cały dotychczasowy dorobek twórczy oraz za zaangażowanie w organizację wielu miejskich przedsięwzięć artystycznych i wystaw malborskich malarzy, promującego sztukę na najwyższym poziomie

37. Związek Polaków „Młody Las” -  Uchwałą nr XLV/363/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 28 kwietnia 2022 r. - 5 maja 2021 r. minęła 80. rocznica powstania Związku Polaków „Młody Las”, organizacji, której celem była przede wszystkim tajna oświata, podtrzymywanie ducha polskości i przeciwdziałanie germanizacji młodzieży polskiej przywiezionej na roboty przymusowe, jak również działalność propagandowa, sabotażowa i wywiadowcza skierowana przeciwko Niemcom. Ta konspiracyjna organizacja działała na terenie Pomorza, głównie w Malborku i jego okolicach w czasie II wojny światowej. Organizacja zrzeszała Polaków wywiezionych na przymusowe roboty z różnych regionów Polski, między innymi Kaszub. Kociewia, Wielkopolski

38. 22 Baza Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Malborku - uchwałą nr XLV/362/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 28 kwietnia 2022 r. - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku swoją działalnością poza zawodową rozsławia Malbork zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest największym pracodawcą na terenie miasta, co przyczynia się do funkcjonowania i rozwoju wielu podmiotów gospodarczych w Malborku. Prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej. Baza jest szczególnie zaangażowana w życie kulturalne maista

39. Teresa Żelazo - uchwałą nr LXI/484/2023 Rady Miasta Malborka z dnia 15 czerwca 2023 r. za działalność kulturalną, wrażliwość oraz pasję w zakresie pracy z seniorami, za pielęgnowanie tradycji polskich i regionalnych oraz budowanie tożsamości lokalnej, za podejmowanie wielu cennych inicjatyw i odważnych przedsięwzięć, oraz promocję Malborka

40. Muzeum Zamkowe w Malborku - uchwałą nr LXI/483/2023 Rady Miasta Malborka - Muzeum w swojej dotychczasowej działalności osiągnęło wiele spektakularnych sukcesów między innymi: odbudowa zespołu Zamku krzyżackiego, stanowiącego uniwersalną wartość dla pokoleń, stworzenie nowoczesnej instytucji edukacyjno-badawczej, doprowadzenie w 1997 roku do wpisania Zamku nad Nogatem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO