Czwartek, 21 września 2023
Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
słonecznie
27°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Zasłużeni dla Miasta

1. Jan Stawicki - długoletni dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym - za całokształt działalności i zasługi w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży a także działalność społeczną na rzecz mieszkańców Malborka (2001 r.)

2.  Wiesław Jedliński – za osiągnięcia w zakresie prowadzenia kroniki wydarzeń miasta Malborka i publikacje historyczne i współczesne o Malborku (2002  r.)

3. Albin Bober – za całokształt pracy pedagogicznej i społecznej jako długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku (z okazji przejścia na emeryturę 2002 r.)

4. Ireneusz Skrobisz – za osiągnięcia w pracy pedagogicznej (45 lat w oświacie) i społecznej (radny Miasta Malborka dwóch kadencji), długoletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (23 lata) (z okazji przejścia na emeryturę 2002 r.)

5. Jerzy Fryc – kierownik Biura Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Malborku – Uchwałą Nr 150/XX/04 Rady Miasta Malborka z dnia 04.03.2004r. za szczególne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej.

6.  Waldemar Król – Prezes Malborskiej Fabryki Wentylatorów S.A. w Malborku – Uchwałą Nr 151/XX/04 Rady Miasta Malborka z dnia 04.03.2004 r. za osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej.

7.  Ryszard Węgłowski – lekarz (na emeryturze) – Uchwałą Nr 152/XX/04  Rady Miasta Malborka z dnia 04.03.2004r. za zasługi w zakresie ochrony zdrowia (zmarł 14 grudnia 2006).

8.  Leszek Witkiewicz – radny RM – za działalność w zakresie dydaktycznym, która przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa zawodowego. Za zaangażowanie w pracę społeczną oraz inicjację wielu przedsięwzięć i działań na rzecz miasta Malborka (Uchwałą Nr 269/XXXII/05 z dnia 24.02.2005).

9. Andrzej Nowak – współwłaściciel Przedsiębiorstwa PRINO-PLAST w Malborku – za działalność gospodarczą i społeczną na rzecz miasta Malborka (Uchwałą Nr 270/XXXII/06 z dnia 24.02.2005).

10. Mieszany Chór „LUTNIA” – za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta Malborka i regionu a także za promowanie miasta w kraju i za granicą (Uchwałą Nr 271/XXXII/05 z dnia 24.02.2005).

11.  Zygmunt Bukalski – Uchwałą Nr 404/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dnia 06.04.2006 - za wieloletnie, niezmiernie aktywne pełnienie funkcji radnego oraz innych funkcji społecznych; za szczególne zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Malborka a zwłaszcza mieszkańców dzielnicy Wielbark.

12.  Bogdan Śliwiński – Uchwałą Nr 405/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dn. 06.04.06 za długoletnią pracę dydaktyczno - wychowawczą; wzorowe wypełnianie funkcji dyrektora SP nr 9; za szczególne zaangażowanie w działalności społecznej m. in. w ZNP, ZHP, TWP oraz Kole Przewodników przy Zamku Malborskim.

13. ks. Prałat Jan Żołnierkiewicz – Uchwałą Nr 407/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dn. 06.04.06 za długoletnie sprawowanie funkcji Dziekana; zainicjowanie utworzenia trzech nowych parafii w dzielnicach; Południe, Wielbark, Nowa Wieś oraz powstania Katolickiego Gimnazjum i Liceum; za szczególną troskę i starania o renowację i konserwację zabytkowego kościoła przy ul. Słowackiego; za współpracę z władzami samorządowymi oraz wieloma środowiskami zawodowymi i społecznymi.

14. Tadeusz Woźny – Uchwałą Nr 406/XLVI/06 Rady Miasta Malborka z dn. 06.04.06 za długoletnie krzewienie idei honorowego krwiodawstwa i efektywne kierowanie Punktem Krwiodawstwa w Malborku; za szczególne zaangażowanie w działaniach Rady Miasta Malborka jako radnego w kolejnych czterech kadencjach a w obecnej jako Przewodniczącego Rady.

15.  Arkadiusz Binnebesel - Uchwałą Nr VIII/61/2007 Rady Miasta Malborka z dn. 29.03.2007 za krzewienie kultury, upowszechnianie świadomości historycznej i dziedzictwa narodowego. Swoją pracą wniósł znaczący wkład w odbudowę Zamku Malborskiego po pożarze w 1959 r. i powołania w 1961 roku Muzeum Zamkowego. Współuczestniczył przy budowie pomnika poświęconego pamięci zamordowanych celników i kolejarzy w Szymankowie. Jest aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Zabytków i Kultury Ziemi Malborskiej. Długie lata pełnił funkcję przewodniczącego tej organizacji. Za swoją rozległą działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

16. Druh harcmistrz Jerzy Litwiński - Uchwałą Nr VIII/62/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 29.03.2007r. za wieloletnią działalność i zasługi w wychowaniu wielu pokoleń młodzieży harcerskiej oraz pracę społeczną na rzecz malborskiego środowiska wojskowego i rodzin wojskowych.

17. Władysław Studziński - Uchwałą Nr VIII/63/2007 z dnia 29.03.2007r. za ogromne zaangażowanie w pracy związkowej i samorządowej oraz wieloletnią działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta i regionu a szczególnie emerytów i rencistów.

18. Ks. Krzysztof Miś – Uchwałą Nr XXIII/198/08 z dnia 03.04.2008 r. za inicjatywę i realizację prac konserwatorskich XIII – wiecznego zabytkowego kościoła św. Jana i skuteczne starania w pozyskiwaniu środków finansowych na ten cel a ponadto za humanitaryzm i kreatywność w realizacji wielu społecznie użytecznych inicjatyw.

19. Mariusz Mierzwiński – Uchwałą Nr XX/III/197/08 z dnia 03.04.2008 r. za nieprzeciętne zasługi dla prestiżu Muzeum Zamkowego, co skutkowało doprowadzeniem do wpisania w 1997 r. Zamku Malborskiego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego ONESCO oraz za dorobek naukowy i liczne publikacje historyczno – naukowe dotyczące zamku malborskiego a także współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta oraz turystów z kraju i z zagranicy.

20. Anna Zegarek – Uchwałą Nr XXIII/196/08 z dnia 03.04.2008 r. za szczególną wrażliwość społeczną w długoletniej i pełnej poświęcenia pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta a szczególnie seniorów oraz za aktywną działalność w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

21. Druh harcmistrz Jerzy Ruszkowski – Uchwałą Nr XXXV/327/09 z dnia 26 marca 2009 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” w uznaniu nieprzeciętnych zasług w pracy dydaktycznej i wieloletniej działalności w Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz wychowania wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

22. Marek Kwaterski – Uchwałą Nr XXXV/326/09 z dnia 26 marca 2009 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” w uznaniu zasług w długoletniej ofiarnej i pełnej poświęcenia pracy społecznej polegającej na niesieniu pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz za inicjatywę utworzenia schroniska dla bezdomnych i ogromne zaangażowanie w jego prowadzenie.

23. Kazimiera Pliszka – Uchwałą Nr XLVI/425/10 z dnia 27 maja 2010 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużona dla Miasta Malborka” za długoletnie ofiarne zaangażowanie na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących z terenu miasta Malborka i Powiatu Malborskiego.

24.  Jerzy Kremp – Uchwałą Nr XLVI/426/10 z dnia 27 maja 2010 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” za ogromne zaangażowanie i pasję w procesie edukowania dzieci i młodzieży w zakresie sztuk plastycznych oraz osiągnięcia we własnej twórczości artystycznej.

25. Danuta Żądłowska – Uchwałą Nr VIII/77/11 z dnia 26 maja 2011 Rada Miasta Malborka nadała tytuł „Zasłużona dla Miasta Malborka” doceniając długoletnią działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu, organizowanie z wielkim sercem liczne akcje charytatywne i ogromne zaangażowanie w pomoc mieszkańcom naszego miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

26. † ks. Henryk Liszewski – Uchwałą Nr XVIII/203/12 z dnia 26 kwietnia 2012 Rada Miasta Malborka nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” za zaangażowanie w zakresie religijnej i patriotycznej współpracy z wieloma organizacjami i zakładami pracy oraz kreatywność i życzliwość w posłudze duszpasterskiej na rzecz społeczeństwa malborskiego.

27. † Jacek Spychała – Uchwałą Nr VIII/78/11 z dnia 26 maja 2011 r. Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” za działalność artystyczną, patriotyzm i pasję do ożywiania historii, za wielki entuzjazm w inicjowaniu i kunszt w reżyserowaniu spektakli „Oblężenie Malborka” i „Magic Malbork”, które rozsławiły Malbork w Polsce i na świecie.

28. † Kazimierz Masalski - Uchwałą Nr XXX/316/13 z dnia 23 maja 2013 Rada Miasta nadała (pośmiertnie) tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” na wniosek Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Malborku, która podkreśliła wyjątkowość postaci nominowanego, jako humanisty o rozległych horyzontach myślowych, oddanego bez reszty idei kształtowania młodych charakterów, posiadającego dorobek naukowy i bogate doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą.

29. Maria Seibert – Uchwałą Nr VII/60/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużona dla Miasta Malborka” za wyjątkową osobowość, wrażliwość i troskę oraz pasję w artystycznej, pedagogicznej i wychowawczej pracy z młodzieżą co przełożyło się na liczne sukcesy na scenie polskiej a także międzynarodowej.

30. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Reks” w Malborku – Uchwałą Nr VII/61/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 Rada Miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” w uznaniu zasług i osiągnięć grupy wyjątkowych społeczników i wolontariuszy tego stowarzyszenia na czele z Przewodniczącą panią Krystyną Panek podkreślając ich wrażliwość, pracowitość i konsekwencję w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz edukacji społeczeństwa dotyczącej odpowiedniego traktowania zwierząt i promocji adopcji czworonogów.

31. Celina Pacanowska - Uchwałą Nr XX/212/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Rada Miasta Malborka nadała tytuł Zasłyżona dla Miasta Malborka, doceniając 30-letni dorobek artystyczny, niezwykłą osobowość, wrażliwość oraz pasję w artystycznej, pedagogicznej i wychowawczej pracy z młodymi i najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, co przełożyło się na liczne sukcesy zespołów Bursztynki oraz promocję Malborka w kraju i za granicą.

32. Fundacja Mater Dei - Uchwałą Nr XX/213/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Rada Miasta Malborka nadała tytuł Zasłyżony dla Miasta Malborka w uznaniu działalności, która przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców Malborka w zakresie poznawania przeszłości miasta, ale przede wszystkim ukierunkowania różnych inicjatyw na dzieło rekonstrukcji średniowiecznego posągu Matki Bożej, symbolu miasta Malborka, zniszczonego w czasie działań wojennych w 1945 roku.

33. † Stanisław Partyka - Uchwałą Nr XXXII/331/2017 z dnia 18 maja 2017 r. jako cenionemu działaczowi sportowemu w dziedzinie podnoszenia ciężarów, społecznikowi, fundatorowi zegarów na rzecz miasta, promotorowi Malborka w kraju i za granicą.

34. Anetta Ciok - Uchwałą nr XLII/449/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 26.04.2018  za dorobek artystyczny, wrażliwość oraz pasję w zakresie szerzenia kultury i pedagogicznej pracy z młodymi mieszkańcami naszego miasta, za pielęgnowanie tradycji polskich i regionalnych oraz budowanie tożsamości lokalnej jak również promocję Malborka na polskiej i międzynarodowej scenie.

35. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Malborku - Uchwałą nr X/79/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 31.05.2019 za dotychczasowe zasługi i osiągnięcia w budowanie dorobku naszego miasta oraz wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami takimi jak patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

36. Andrzej Krzemiński - Uchwałą nr X/78/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 31.05.2019 za cały dotychczasowy dorobek twórczy oraz za zaangażowanie w organizację wielu miejskich przedsięwzięć artystycznych i wystaw malborskich malarzy, promującego sztukę na najwyższym poziomie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.