Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
25°C

Azbest

"ABC o azbeście”
Głównym celem Programu Usuwania Azbestu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Należy jednoznacznie podkreślić, że Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Szkodliwość azbestu
Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Azbest jest znany i wykorzystywany przez człowieka od tysiącleci. Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Jest niemal niezniszczalnym materiałem o wielu zaletach: odporny na działanie bardzo wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia najbardziej popularnego azbestu białego – chryzotylu – wynosi 1500-1550°C), ale także na działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, wody morskiej, a przy tym giętki i wytrzymały.
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Rakotwórczość azbestu została uznana dopiero w latach 80. ub. wieku. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie; są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbesto-zależnych: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, zmian opłucnych, międzybłonniaka opłucnej. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, wydatnie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”.
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zamieszczonych w powietrzu. Na występowanie i typ chorób wpływa rodzaj azbestu, wymiary włókien oraz stężenie włókien i czas trwania narażenia, a także efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna o średnicy mniejszej niż 3 mikrometry i długości powyżej 5 mikrometrów, tj.tzw. włókna respirabilne, które przedostają się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, mogą penetrować tkankę płucną.
Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres czasu choroba może się nie ujawnić – pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać po okresie dwudziestu, a nawet czterdziestu lat od pierwszego kontaktu z płynem azbestowym. Po ujawnieniu się nowotwór rozwija się gwałtownie – od wystąpienia objawów do śmierci upływa nie więcej niż 2 lata.

Jak postępować z azbestem?

Właściciel nieruchomości, który posiada na swojej posesji wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowych zarówno na obiekcie, jak też zdemontowane zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymogów prawnych:
• zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie azbestu tzn. nie można wykorzystywać płyt azbestowych do budowy innych obiektów lub poddawać dodatkowej obróbce;
• wszelkie prace przy likwidacji azbestu muszą być wykonywane ze szczególną ostrożnością najlepiej przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie specjalistyczne;
• instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione, tzn. po demontażu płyt teren należy dokładnie oczyścić i dodatkowo odpylić a płyty azbestowe zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz czynnikami atmosferycznymi;
• każda osoba, która posiada na nieruchomości azbest jest zobowiązana do udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania;
• ocenę dotyczącą występowania azbestu osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą zobowiązana jest przedstawić niezwłocznie wójtowi, w przypadku przedsiębiorcy informację o azbeście należy przedłożyć właściwemu marszałkowi;
ocenę dotyczącą występowania azbestu należy uaktualniać co roku i przedkładać właściwemu organowi;
• zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne tzn. zdemontowane odpady azbestowe należy magazynować bez kontaktu z innymi odpadami;
• transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych tzn. należy posiadać odpowiednie zezwolenia na transport tego typu odpadów.
Zwracamy uwagę, że wymienione powyżej obowiązki należy bezwzględnie przestrzegać, gdyż nieprzestrzeganie ich skutkować może wszczęciem postępowania karnego lub nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska:

Art.345.
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 161, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Art.346.
Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

Pytania w sprawie gospodarki odpadami azbestowymi należy kierować do Urzędu Miasta Malbork tel. 556290423, ewentualnie na adres poczty elektronicznej magistrat@um.malbork.pl
Apelujemy do właścicieli nieruchomości o niezwłocznie przedkładanie do tutejszego organu inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

INFORMACJA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MALBORK ZMIERZAJĄCYCH DO POZBYCIA SIĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Realizacja zadań usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Malbork przebiega zgodnie z zapisami "Programu Usuwania Wyrobów Zawierających azbest z terenu miasta Malbork na lata 2022 - 2032", przyjętego przez Radę Miasta Malborka dnia 08 września 2022 r.- Uchwałą Nr XLIX/408/2022. Obowiązek opracowania powyższego dokumentu wynika z zapisów „Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r.


Długoterminowym celem Programu jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Miasta Malbork spowodowanych azbestem. Prace zmierzają do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Malbork, aż do całkowitego pozbycia się wyrobów azbestowych do 2032 roku.
O dofinansowanie na utylizację azbestu ubiegać się mogą osoby, które złożyły do Urzędu tzw. inwentaryzację posiadanych wyrobów zawierających azbest. Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Każdy, kto na swojej nieruchomości posiada wyroby zawierające azbest, zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Miasta (w przypadku osób fizycznych) lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (w przypadku osób prawnych) inwentaryzacji. Chcąc uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania.

W latach 2016 – 2022 zostały udzielone dotacje na usuwanie i utylizację azbestu.
Zadania obejmowały:
• demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – pokryć dachowych,
lub
• transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie zmagazynowanych odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (na posesjach).
Poniżej zestawiono ilości unieszkodliwionych odpadów oraz koszt realizacji zadań wraz z kwotą dofinansowania z WFOŚiGW w poszczególnych latach.

Rok 2022
koszt zadania 16 868,80 zł
•  
zutylizowano 35,664 Mg

Rok 2021
• koszt zadania 38.791,00
• kwotę dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku – 11 235,00 zł 
• ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 42.64 Mg*

Rok 2020
• koszt zadania 14.997,15 zł
• ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 8,56 Mg*

Rok 2019
• koszt zadania 14.950,25 zł
• ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 16,028 Mg

Rok 2018
• koszt zadania 9.960,00 zł
• ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 12,45 Mg

Rok 2017
• koszt zadania 11.800,00 zł
• ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 14,75 Mg

Rok 2016
• koszt zadania 10.485,00 zł
• kwotę dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku – 8.910,00 zł
• ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu – 13,28 Mg

*Mg = tona

W kolejnych latach Miasto Malbork planuje korzystać z dotacji na usuwanie i utylizację azbestu przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

logo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.