Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Edukacja

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

KRYTERIA  -  TERMINY 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania oraz daje możliwość optymalnego planowania sieci szkół podstawowych.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się w dniu 5 marca 2024 r. o godzinie 9.00

W dniu 4 marca 2024 r. strona internetowa będzie dostępna wyłącznie celem zapoznania się z ofertą szkół podstawowych.

1.    Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy       z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

- Do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:
-       dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 roku),
-       dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku) na wniosek rodziców pod warunkiem, że w roku szkolnym 2023/2024 korzystały z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

- Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. 
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Obwody szkół określa: 

Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała Nr XLIX/410/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XI/100/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork oraz określenia granic ich obwodów

- Dziecko, któremu Burmistrz Miasta Malborka wskazał w roku szkolnym 2023/2024, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Rodzice nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają wniosek o kontynuację edukacji w klasie I. 

- Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

- Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

- Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych prowadzone jest w terminach określonych w załączniku do zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Malborka z dnia   26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

- Przydział dzieci do oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów zostanie przedstawiona rodzicom na spotkaniu zorganizowanym przez dyrektora szkoły w terminie, o którym rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani.

2.    Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

- Rekrutacja elektroniczna do klas I szkół podstawowych odbywać się będzie przez stronę internetową www.malbork.podstawowe.vnabor.pl 
- Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
- Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr  XXVII/240/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
- We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują maksymalnie trzy wybrane szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Jeżeli rodzice wybiorą więcej niż jedną placówkę, zwiększą swoje szanse na przyjęcie dziecka do klasy I w szkole podstawowej poza obwodem szkoły podstawowej, w którym dziecko mieszka.
- O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.
- Rodzice
   -     wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru;
   -     w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

- Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.
- Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły pierwszego wyboru.
- W przypadku akceptacji wniosku, odrzucenia wniosku, kwalifikacji i przyjęcia kandydata, a także akceptacji zgłoszenia obwodowego i odrzucenia zgłoszenia obwodowego rodzice będą powiadamiani mailowo oraz poprzez kontakt rodzica z placówką pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla rodziców.
- Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 
- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
- Wszelkie dokumenty należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
- Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne będą w poszczególnych szkołach.
- Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru wskazanej we wniosku.

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 - żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych    w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
 - zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

-  Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
   - korzysta z informacji, które zna z urzędu,
   - może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
- Na żądanie burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje. 

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
- Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla rodziców.

- Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
- Komisja rekrutacyjna:
   - przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
   - podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

- Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  
   - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
   - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
   - na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.