Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
26°C

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

KRYTERIA  -  TERMINY 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania oraz daje możliwość optymalnego planowania sieci szkół podstawowych.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się w dniu 5 marca 2024 r. o godzinie 9.00

W dniu 4 marca 2024 r. strona internetowa będzie dostępna wyłącznie celem zapoznania się z ofertą szkół podstawowych.

1.    Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy       z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

- Do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:
-       dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 roku),
-       dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku) na wniosek rodziców pod warunkiem, że w roku szkolnym 2023/2024 korzystały z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

- Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. 
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Obwody szkół określa: 

Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała Nr XLIX/410/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XI/100/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork oraz określenia granic ich obwodów

- Dziecko, któremu Burmistrz Miasta Malborka wskazał w roku szkolnym 2023/2024, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Rodzice nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają wniosek o kontynuację edukacji w klasie I. 

- Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

- Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

- Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych prowadzone jest w terminach określonych w załączniku do zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Malborka z dnia   26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

- Przydział dzieci do oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów zostanie przedstawiona rodzicom na spotkaniu zorganizowanym przez dyrektora szkoły w terminie, o którym rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani.

2.    Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

- Rekrutacja elektroniczna do klas I szkół podstawowych odbywać się będzie przez stronę internetową naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork 
- Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
- Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr  XXVII/240/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
- We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują maksymalnie trzy wybrane szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Jeżeli rodzice wybiorą więcej niż jedną placówkę, zwiększą swoje szanse na przyjęcie dziecka do klasy I w szkole podstawowej poza obwodem szkoły podstawowej, w którym dziecko mieszka.
- O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.
- Rodzice
   -     wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru;
   -     w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

- Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.
- Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły pierwszego wyboru.
- W przypadku akceptacji wniosku, odrzucenia wniosku, kwalifikacji i przyjęcia kandydata, a także akceptacji zgłoszenia obwodowego i odrzucenia zgłoszenia obwodowego rodzice będą powiadamiani mailowo oraz poprzez kontakt rodzica z placówką pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla rodziców.
- Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 
- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
- Wszelkie dokumenty należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
- Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne będą w poszczególnych szkołach.
- Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru wskazanej we wniosku.

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 - żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych    w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
 - zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

-  Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
   - korzysta z informacji, które zna z urzędu,
   - może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
- Na żądanie burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje. 

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
- Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla rodziców.

- Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
- Komisja rekrutacyjna:
   - przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
   - podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

- Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  
   - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
   - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
   - na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Pliki do pobrania:

SP wniosek o przyjęcie kandydata 2024_2025.pdf
Format: pdf, 192.98 kB
SP obwodowy 2024_2025.pdf
Format: pdf, 217.47 kB
SP-klasa I poświadczenie woli 2024_2025.pdf
Format: pdf, 110.45 kB
Oświadczenie krewni_sp 2024_2025.pdf
Format: pdf, 91.44 kB
Oświadczenie rodzeństwo_sp 2024_2025.pdf
Format: pdf, 92.35 kB
Oświadczenie zatrudnienie_sp 2024_2025.pdf
Format: pdf, 92.87 kB
Oświadczenie zamieszkanie_sp 2024_2025.pdf
Format: pdf, 134.03 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.