Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
24°C

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

KRYTERIA   - TERMINY REKRUTACJI 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2024/2025

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania. Daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego w drugiej lub trzeciej preferencji.

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 5 marca 2024 r. o godzinie 9.00

W dniu 4 marca 2024 r. strona internetowa będzie dostępna wyłącznie celem zapoznania się z ofertą przedszkoli i szkół podstawowych.

1.    Informacje ogólne
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, pod warunkiem, że w roku szkolnym 2023/2024 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

W przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).
- W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Malborka:
   -       3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2021-2018),
   -       z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

- Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Malbork mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
- Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.
Jeżeli liczba dzieci, którym miasto ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na terenie miasta Malborka, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola/szkoły informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom, inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.
- Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
- Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest w terminach określonych w załączniku do zarządzenia nr 24/2024 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork.
- Przydział dzieci do oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Organizacja oddziałów zostanie przedstawiona rodzicom na spotkaniu zorganizowanym przez dyrektora przedszkola/szkoły w terminie, o którym rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani.

2.    Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2023/2024)
- Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w placówce, do której uczęszcza dziecko.

- Rodzice dzieci, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Wówczas rodzice nie składają deklaracji o kontynuacji w placówce, do której obecnie uczęszcza dziecko.  

3.    Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

- Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
- We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują trzy wybrane przedszkola/szkoły (grupy wiekowe) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. Jeżeli rodzice wybiorą więcej niż jedną placówkę, zwiększą swoje szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
- O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice:
-     wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru;
-     w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

- Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.
- Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
- W przypadku akceptacji wniosku, odrzucenia wniosku, kwalifikacji i przyjęcia kandydata rodzice będą powiadamiani mailowo oraz poprzez kontakt rodzica z placówką pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli dla rodziców.
- Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 
- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
- Wszelkie dokumenty należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
- Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne będą w poszczególnych przedszkolach i szkołach.
- Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w placówce wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
-     żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte     w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
-     zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

- Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
-     korzysta z informacji, które zna z urzędu,
-     może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,
-     może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 810 z późn. zm.).
- Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
- W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
- W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.
- W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXVII/241/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tzw. kryteria samorządowe.
- Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla rodziców.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu    w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna:
-     przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
-     podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  
-     wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
-     wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
-     na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4.        Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

5.        Kryteria rekrutacyjne:
Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.):
-       wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
-       niepełnosprawność kandydata,
-       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
-       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
-       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
-       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
-       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
-       oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci - art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe);
-       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100, 173 i 240);
-       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe);
-       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 403).

Kryteria dodatkowe (tzw. „kryteria samorządowe”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności) określone:
-     Uchwałą Nr XXVII/241/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
-     Zarządzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 26 stycznia 2024 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2024/2025.

Pliki do pobrania:

P wniosek o przyjęcie kandydata 2024_2025.pdf
Format: pdf, 201.18 kB
Oświadczenie_wielodzietnosc_p 2024_2025.pdf
Format: pdf, 87.39 kB
Oświadczenie zatrudnienie_p 2024_2025.pdf
Format: pdf, 94.43 kB
Oświadczenie zamieszkanie_p 2024_2025.pdf
Format: pdf, 134.02 kB
Oświadczenie rodzeństwo_p 2024_2025.pdf
Format: pdf, 91.84 kB
Oświadczenie krewni_p 2024_2025.pdf
Format: pdf, 91.74 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.