Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Edukacja

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork w okresie wakacyjnym w 2024 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) oraz wniosków
dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi
pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

W roku szkolnym 2023/2024 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 października 2023 roku
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2023/2024,
będzie organizowana w następujących terminach:

Lp.

Nazwa placówki

Adres placówki

Termin dyżuru wakacyjnego

od

do

1.

Przedszkole Nr 1

w Malborku

ul. Józefa Wybickiego 32,          82-200 Malbork

01.07.2024

31.07.2024

2.

Przedszkole Nr 5

w Malborku

ul. Wincentego Witosa 10,        82-200 Malbork

01.07.2024

31.07.2024

3.

Przedszkole Nr 8

w Malborku

ul. Adama Mickiewicza 40,       82-200 Malbork

01.08.2024

30.08.2024

4.

Przedszkole Nr 10

w Malborku

ul. Władysława Reymonta 3,     82-200 Malbork

01.08.2024

30.08.2024

 

Zasady ogólne

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 30 sierpnia 2024 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Malbork, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr 168/2023 Burmistrza Miasta Malborka
z dnia 11 października 2023 r..
2. Decyzje o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne
możliwości organizacyjne przedszkola.
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:
   1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie
korzystających w tym okresie z urlopu oraz
   2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, tj. do przedszkola „macierzystego”.
4. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola. W pierwszej kolejności
przyjmowane są dzieci uczęszczające do przedszkola, które pełni dyżur. W przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do ilości miejsc w przedszkolu dyrektor
przeprowadza dodatkowo postępowanie rekrutacyjne dla dzieci nie uczęszczających do tej placówki. Objęcie dziecka opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole
będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.
5. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:
   1) wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dostarczenie jej w terminie od 6 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. do przedszkola, do
którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym. Rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają
dwie karty zgłoszenia. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję
w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
   2) potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.
6. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna jest w sekretariacie przedszkola, na stronie internetowej placówki oraz stanowi załącznik do niniejszych zasad.
7. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki w wybranym miesiącu (lipiec, sierpień) i wraz z kartami zgłoszeń przekazuje dyrektorowi dyżurującego
przedszkola do dnia 3 czerwca 2024 r.
8. Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie lipiec-sierpień 2024 r. zostanie podana, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców.

 

 Burmistrz Miasta Malborka
 /-/ Marek Charzewski

Zarządzenie Nr 168/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 października 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2023/2024

Pliki do pobrania:

Zasady dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
Format: pdf, 115.83 kB