Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Edukacja

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork w okresie wakacyjnym w 2023 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli. 

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. 

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 16.01.2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2022/2023, będzie organizowana w następujących terminach:

Lp.

Nazwa placówki

Adres placówki

Termin dyżuru wakacyjnego

od

do

1.

Przedszkole Nr 1

w Malborku

ul. Józefa Wybickiego 32,          82-200 Malbork

01.08.2023

31.08.2023

2.

Przedszkole Nr 5

w Malborku

ul. Wincentego Witosa 10,        82-200 Malbork

01.08.2023

31.08.2023

3.

Przedszkole Nr 8

w Malborku

ul. Adama Mickiewicza 40,       82-200 Malbork

03.07.2023

31.07.2023

4.

Przedszkole Nr 10

w Malborku

ul. Władysława Reymonta 3,     82-200 Malbork

03.07.2023

31.07.2023

 

Zasady ogólne

1.   Dyżur wakacyjny jest organizowany od 3 lipca do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Malbork, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 16.01.2023 r. 

2.   Decyzje o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.

3.   Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz 

2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, tj. do przedszkola „macierzystego”.

4.   Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające do przedszkola, które pełni dyżur. W przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do ilości miejsc w przedszkolu dyrektor przeprowadza dodatkowo postępowanie rekrutacyjne, dla dzieci nie uczęszczających do tej placówki. Objęcie dziecka opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

5.   Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

1)     wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dostarczenie jej w terminie od 8 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym. Rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję     w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.

2)     potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.

6.   Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna jest w sekretariacie przedszkola, na stronie internetowej placówki oraz stanowi załącznik do niniejszych zasad.

7.   Dyrektor przedszkola przygotowuje listę zgłoszonych dzieci do danej placówki w wybranym miesiącu (lipiec, sierpień) i wraz z kartami zgłoszeń przekazuje dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 2 czerwca 2023 r.

8.   Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie lipiec-sierpień 2023 r. zostanie podana, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców.  

 

 Burmistrz Miasta Malborka
 /-/ Marek Charzewski

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 16.01.2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2022/2023

  •  

Pliki do pobrania:

Zasady dyżurów wakacyjnych 2023
Format: pdf, 162.83 kB
Karta zgłoszenia 2023
Format: pdf, 149.67 kB