Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Projekty

Projekt Polska-Rosja

logo projektu Polska Rosja oraz flaga Unii Europejskiej

Development of tourist – recreational potential and water tourism in Svetly and Malbork towns (PHASE 2)

Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietіyj i Malborku ( FAZA 2)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: PLRU.01.01.00-RU-LIP1/16-00 z dnia 7 czerwca 2019 r. w Kaliningradzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa historycznego; Priorytet 1. Współpraca w zakresie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego na rzecz ich ochrony i rozwoju transgranicznego.

Beneficjent

Partner wiodący

 Miasto Swietłyj (Rosja)

Partner

 Miasto Malbork

Przedmiot projektu

 

 

 

 

 

 Miasto Malbork

 1. Zagospodarowanie bulwarów nad rz. Nogat na odcinku prestiżu.
 2. Utworzenie placu zabaw wraz z punktem widokowym.
 3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na remont budynku Ratusza.
 4. Promocja projektu, w tym organizacja średniowiecznych przedsięwzięć kulturalnych.


 Miasto Swietłyj

 1. Zarządzanie projektem.
 2. Odbudowa nabrzeża, w tym rampa dla łodzi, taras widokowy i remont istniejącego nabrzeża, oświetlenie i mała architektura, odprowadzanie wody deszczowej i czyszczenie wody burzowej.
 3. Modernizacja parku miejskiego - ukończenie budowy ścieżek dla pieszych i rowerowych, "Wioski rzemieślników", letni amfiteatr i boiska sportowe (w tym strefa łyżwiarstwa).
 4. Promocja projektu, w tym: organizacja konferencji

         

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest wspieranie lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego miast Swietłyj i Malbork oraz rozwój turystyki wodnej pomiędzy Polską, a okręgiem kaliningradzkim z wykorzystaniem międzynarodowego szlaku wodnego E70.

Efektem projektu będzie zwiększenie ruchu turystycznego obu miast oraz dalsze zacieśnienie współpracy transgranicznej w zakresie wspólnej promocji bogatej oferty turystycznej wśród turystów polskich, rosyjskich oraz zagranicznych.

Cele szczegółowe

 1. Rozwój infrastruktury historycznej, kulturalnej i turystycznej poprzez:
 • Modernizację bulwarów miejskich i przylegającego parku miejskiego w Swietłyj;
 • Modernizację bulwarów miejskich w Malborku wraz z punktem widokowym, przestrzenią zabaw dla dzieci oraz infrastrukturą towarzyszącą.
 1. Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z renowacją budynku Ratusza Miejskiego w Malborku.
 2. Zapewnienie sprawnego zarządzania projektem przez oba miasta w wyniku bliskiej współpracy grup roboczych projektu.

Planowane efekty

Liczba ulepszonych miejsc kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych bezpośrednio w wyniku wsparcia Programu

Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych dzięki wsparciu Programu

Długość zmodernizowanych bulwarów miejskich w Swietłyj

(długość nowych i/lub ulepszonych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej zwiększających poziom korzystania z dziedzictwa kulturowego, historycznego i/lub przyrodniczego w turystyce (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne, itp.)

657 m 

Powierzchnia zmodernizowanych bulwarów miejskich w Malborku

(długość nowych i/lub ulepszonych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej zwiększających poziom korzystania z dziedzictwa kulturowego, historycznego i/lub przyrodniczego w turystyce (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne, itp.)

1 550,54  m 

Powierzchnia placu zabaw i punktu widokowego w Malborku

(długość nowych i/lub ulepszonych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej zwiększających poziom korzystania z dziedzictwa kulturowego, historycznego i/lub przyrodniczego w turystyce (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne, itp.)

665 m 

 

 

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

 5 117 838,46 EUR, w tym:

 Miasto Malbork – 2 461 538,46 EUR

 Miasto Swietłyj –  2 656 300,00 EUR

Poziom dofinansowania

 90%

Dofinansowanie z UE

 4 606 054,61 EUR, w tym:

 Miasto Malbork – 2 215 384,61 EUR

 Miasto Swietłyj -   2 390 670,00 EUR

Termin realizacji

 01.07.2019 – 30.06.2023