Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Projekty

Projekty w trakcie realizacji

Projekt: "Malbork na "+" - działania społeczne"


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020
Całkowita wartość projektu: 
1 995 156,00 PLN
Wartość dofinansowania: 
1 695 882,60 PLN
Cel projektu: poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz narzędzi pracy z rodzicami i dziećmi. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy w postaci: rozkładu rodziny i rozluźnienia więzi rodzinnych, braku oferty programów aktywizujących i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz niskiego stopnia aktywizacji społecznej rodzin z problemami zdrowotnymi.
Okres realizacji: 2019 - 2021
Rola: 
Miasto Malbork jako Partner Wiodący z ramienia którego jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku oraz Partner Społeczny Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk

Projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)

 

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Wartość projektu (zadanie Malborka): 2 461 538,46 euro
Wkład własny: 246 153,85 euro
Cel projektu: Rozwój infrastruktury historycznej, kulturalnej i turystycznej poprzez modernizację bulwarów miejskich w Malborku wraz z punktem widokowym, przestrzenią zabaw dla dzieci oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Okres realizacji: 2019-2022
Rola: Partner


Projekt: "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu w mieście Malbork"


Program:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Wartość projektu:
67 200 zł
Wkład własny: 0,00 zł
Cel projektu:  Poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystywania usług  e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia.
Okres realizacji: 2019-2020
Rola: Partner


Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020
Całkowita wartość projektu: 
31 918 636,90 zł
Wartość działań Miasta Malborka: 
16 503 517,00 zł
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie MOF Malbork-Sztum. W ramach przedsięwzięcia przewidziano  głęboką termomodernizację energetyczną 39 budynków użyteczności publicznej, w tym 10 budynków w mieście Malbork.
Wkład własny Miasta Malborka: 10 759 468,00 złOkres realizacji: 2016 - 2020
Rola: 
Lider (Partnerzy: Miasto i Gmina Sztum, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole, Miasto i Gmina Nowy Staw, Powiat Sztumski, Powiat Malborski).


 Projekt: Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu:
15 313 338,37 zł  w tym:  dofinansowanie  w wysokości 8 728 563,18 zł
Wkład własny:
6 584 775,19 zł

Wartość działań miasta Malborka: 9 737 296,26 zł,

Wartość działań Partnerów: 5 576 042,11 zł,
Okres realizacji:
2017-2022
Cel projektu
:  Zrewitalizowanie przestrzeni publicznej w postaci skwarów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców. Wykonane zostaną remonty części wspólnych 41 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych oraz przestrzeni  podwórkowych w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego oraz 17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego. Stworzenie zagospodarowania obszaru rewitalizacji w formie ścieżki historycznej.  Zrewitalizowany zostanie park jerozolimski oraz  adaptacja dwóch zabytkowych obiektów na cele społeczne - placówki wsparcia dziennego: wieża ciśnień i budynek przy ul. Sienkiewicza 43.
Partnerzy projektu wspólnoty mieszkaniowe:
WMN Konopnickiej 2, WMN Grunwaldzka 24, WMN Mickiewicza 21, WMN Kopernika 14, WMN Plac Wyspiańskiego 3, WMN Sienkiewicza 46-47, WMN Orzeszkowej 3, WMN Słowackiego 80 , WMN Żeromskiego 5, WMN Reymonta 4-6, WMN Reymonta 27 , WMN Plac Słowiański 8, WMN Słowackiego 82, WMN Żeromskiego 35, WMN Reymonta 18, WMN Sienkiewicza 42, WMN 17 Marca 24, WMN Jagiellońska 78, WMN  Sienkiewicza 34, WMN Mickiewicza 75, WMN 17 Marca 21, WMN Grunwaldzka 19, WMN Grunwaldzka 22, WMN Mickiewicza 70, WMN Kraszewskiego 20, WMN Armii Krajowej 108, WMN Mickiewicza 82, WMN Zapolskiej 1, WMN Zapolskiej 1, WMN Sienkiewicza 54, WMN Grunwaldzka 26-27, WMN Sienkiewicza 59,  WMN Słowackiego 70,  WMN Grunwaldzka 25, WMN Kraszewskiego 26, WMN Sienkiewicza 44, WMN Mickiewicza 36, WMN Orzeszkowej 5,  WMN 17 Marca 11,  WMN Armii Krajowej 18, WMN 17 marca 23.